Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de korte cursussen:

1. ‘Spelenderwijs muziek’ behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op het internet worden gepubliceerd. U betaalt het cursusgeld dat op het moment van uw inschrijving op de website gepubliceerd stond.

2. De leerkracht is verplicht de hele te geven cursus vol te maken. Lessen die de leerkracht door omstandigheden niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus de weken erna ingehaald. Indien, wegens buitengewone omstandigheden, de leerkracht niet in staat is de cursus vol te maken, dan ontvangen de cursisten restitutie van het lesgeld van de overige lessen.

3. Tijdens door de regering vastgestelde schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven.

4. De leerkracht houdt zich te allen tijde het recht voor cursisten te weigeren na vertoon van wangedrag.

5. In de lesruimte mag niet gerookt worden.

6. Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo. Bij te weinig animo heeft Spelenderwijs Muziek het recht om 2 groepen die op dezelfde ochtend plaats zouden vinden samen te voegen zodat de cursus alsnog door kan gaan, of om de cursus af te lassen. Bij het aflassen van een cursus worden reeds betaalde lesgelden per omgaande teruggestort op de rekening van de cursist.

7. Indien de cursus vol is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.

8. ‘Spelenderwijs muziek’ houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen.

9. Bij ‘Muziek op schoot’ en ‘Muziek maken met je baby’ zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten door het gebruik van muziekinstrumenten, speelgoed en andere materialen.

10. De leerkracht draagt de verantwoording de te gebruiken materialen voor de kindercursussen altijd voldoende schoon aan te leveren.

11. Lessen waarin de cursist afwezig is, kunnen niet later worden ingehaald. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van het lesgeld. In overleg met de leerkracht mag u wél iemand anders in uw plaats en/of de plaats van uw kind laten komen.

12. Het cursusgeld dient u bij aanmelding direct te betalen via de door Spelenderwijs Muziek gegeven instructies. Door middel van het opsturen van het inschrijfformulier geeft u te kennen akkoord te gaan met het door u te betalen cursusgeld. Omdat omstandigheden kunnen veranderen kunt u de cursus t/m 8 dagen van tevoren kosteloos annuleren. U krijgt dan uw geld teruggestort. Bij afzegging korter dan 1 week van tevoren krijgt u een tegoedbon van Spelenderwijs Muziek t.w.v. 60% van het beschuldigde cursusbedrag. Op het moment dat u de cursus annuleert terwijl de cursus al begonnen is, kunt u helaas geen aanspraak meer maken op (een deel van) uw geld.

13. Een aanmelding is pas geldig en compleet zodra het cursusgeld ontvangen is door Spelenderwijs Muziek. Als er teveel aanmeldingen zijn voor een cursusgroep, dan is het moment van betaling leidend bij de verdeling van de cursusplekken. Als de cursus onverhoopt niet door kan gaan vanuit de kant van Spelenderwijs Muziek, dan ontvangt u uw cursusgeld terug zodra dit bekend is.

Algemene voorwaarden voor de blokfluitlessen

1.1 Ieder lesblok bestaat uit 10 lessen.

1.2 De privélessen duren 30 of 45 minuten, of, indien hiervoor gekozen wordt 20 minuten. (Dit is alleen mogelijk gedurende de eerste 40 lessen. Daarna wordt er vanzelf overgegaan op lessen van 30 minuten.)

1.3 Voor de lessen ontvangt u per lesblok een factuur per mail. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

1.4 Een lesblok wordt steeds stilzwijgend verlengd. Als u de lessen stop wilt zetten, dan kunt u dit uiterlijk les 8 van een blok kenbaar maken. In het huiswerkschrift van de leerling wordt bijgehouden hoeveel lessen van een blok voorbij zijn.

2.1 Indien de docent ziek is, of wegens omstandigheden verhinderd is een les te geven, dan wordt deze les opgeschoven.

2.2 Bij langdurige ziekte van de docent (langer dan 6 weken) wordt het restant van het lesgeld desgewenst teruggestort.

2.3 In geval van langdurige ziekte van een leerling (langer dan 3 weken), kunnen de lessen tot nader order stopgezet worden en later weer hervat worden. De overgebleven lessen uit een blok vervallen na één jaar.

2.4 Indien een leerling ziek is of anderzijds verhinderd is om de les bij te wonen, dan kan de les verzet worden mits dit uiterlijk op de ochtend zelf vóór 9:00 gemeld wordt. Lessen die na 9:00 worden afgezegd of worden vergeten, worden wél in rekening gebracht.

2.5 Inhaallessen worden in overleg met de leerkracht gepland. Er zijn 2 opties: 1) Op een ander moment in dezelfde lesweek (mits daar mogelijkheid toe is) of 2) Op één van de speciaal daarvoor gereserveerde inhaaldagen. Deze dagen worden regelmatig bekendgemaakt.

3.1 Op officiële vrije dagen en tijdens (school)vakanties wordt geen blokfluitles gegeven.

3.2 Na de zomervakantie wordt in overleg met de leerling een nieuwe lestijd afgesproken.

Overige informatie

Handelsnaam Spelenderwijs Muziek is geregistreerd bij de K.v.K. onder nummer 37134236