Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de korte cursussen:

1. ‘Spelenderwijs muziek’ behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op het internet worden gepubliceerd. U betaald het cursusgeld dat op het moment van uw inschrijving op de website gepubliceerd stond.

2. De leerkracht is verplicht de hele te geven cursus vol te maken. Lessen die de leerkracht door omstandigheden niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus de weken erna ingehaald. Indien, wegens buitengewone omstandigheden, de leerkracht niet in staat is de cursus vol te maken, dan ontvangen de cursisten restitutie van het lesgeld.

3. Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven.

4. De leerkracht houdt zich te allen tijde het recht voor cursisten te weigeren na vertoon van wangedrag.

5. In de lesruimte mag niet gerookt worden.

6. Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo. Bij te weinig animo heeft Spelenderwijs Muziek het recht om 2 groepen die op dezelfde ochtend plaats zouden vinden samen te voegen zodat de cursus alsnog door kan gaan, of om de cursus af te lassen. Bij het aflassen van een cursus worden eventueel reeds betaalde lesgelden per omgaande teruggestort op de rekening van de cursist.

7. Indien de cursus vol is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.

8. ‘Spelenderwijs muziek’ houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen.

9. Bij ‘Muziek op schoot’ en ‘Muziek met baby’s’ zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten door het gebruik van muziekinstrumenten, speelgoed en andere materialen.

10. De leerkracht draagt de verantwoording de te gebruiken materialen voor de kindercursussen altijd voldoende schoon aan te leveren.

11. Lessen waarin de cursist afwezig is, kunnen niet later worden ingehaald. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van het lesgeld. In geval van langdurige ziekte (3 weken of langer) krijgt u van Spelenderwijs Muziek de waarde van de gemiste lessen middels een tegoedbon terug. De eerste twee gemiste lessen zijn voor uw eigen risico.

12. Door middel van het opsturen van het inschrijfformulier geeft u te kennen akkoord te gaan met het door u te betalen cursusgeld. U krijgt hiervoor een factuur van Spelenderwijs Muziek zodra zeker is dat de cursus doorgaat. Omdat omstandigheden kunnen veranderen kunt u de cursus tot 1 week van tevoren kosteloos annuleren. Bij afzegging korter dan 1 week van tevoren krijgt u een tegoedbon van Spelenderwijs Muziek t.w.v. 60% van het beschuldigde cursusbedrag. Helaas bent u dan wel verplicht het cursusgeld te betalen.

13. Betalingen dienen uiterlijk twee weken na verzending van de factuur betaald te worden. Zo niet, dan heeft de leerkracht het recht u de lessen te ontzeggen tot op het moment van betaling.

Coronamaatregelen Muziek op Schoot bij Spelenderwijs Muziek.

 • Kom alleen als u zich goed voelt. Bent u verkouden, hoest of niest u, of heeft u koorts, kom dan niet. Helaas kan Spelenderwijs Muziek gemiste lessen niet vergoeden of vervangen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen iemand anders met uw kind te laten komen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Houdt te allen tijde 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
 • Gebruik bij binnenkomst de handgel die op de locatie aanwezig is, of was uw handen met zeep. Dit geldt ook voor uw kind.
 • Bij het toilet liggen hygiënische doekjes, zodat we samen het toilet veilig en schoon kunnen houden.
 • Na afloop kan er (indien de overheidsmaatregelen dat toestaan) koffie en thee worden gedronken in de gymzaal, maar neem ook hierbij alstublieft voldoende afstand in acht.
 • Neem desgewenst iedere les uw eigen kleed mee om samen met uw kind op te zitten. De kleden mogen worden neergelegd op de daarvoor neergelegde gymmatten in het lokaal of, indien die er niet zijn, op de grond.
 • De locatie zal goed geventileerd worden (o.a.) d.m.v. open ramen.
 • De docent zal tijdens de lessen afstand houden van de ouders/verzorgers.
 • Bij bewegingsactiviteiten wordt elkaar voldoende ruimte gegeven.
 • De gebruikte materialen worden na afloop van iedere les door de docent grondig gereinigd alvorens ze weer opnieuw worden gebruikt.
 • Mochten er lessen op een gegeven moment geen doorgang kunnen vinden i.v.m. van hogerhand opgelegde coronamaatregelen, dan worden in die periode de lessen online gegeven.
 • Lessen die door ziekte/niet lekker voelen van de docent niet gegeven kunnen worden, schuiven door. Op die manier blijft de cursus uit 10 lessen bestaan.
 • Houdt u er rekening mee dat maatregelen van hogerhand kunnen vereisen dat u voor aanvang van elke les om een geldige QR-code wordt gevraagd en dat u wellicht (een deel van de les) een mondkapje moet dragen.
 • Ondanks deze maatregelen gaan we er weer heel gezellige, muzikale en enthousiasmerende lessen van maken 😊!

Algemene voorwaarden voor de blokfluitlessen:

1.1 Ieder lesblok bestaat uit 10 lessen.

1.2 De privélessen duren 30 of 45 minuten, of, indien hiervoor gekozen wordt 20 minuten. (Dit is alleen mogelijk gedurende de eerste 40 lessen. Daarna wordt er vanzelf overgegaan op lessen van 30 minuten.)

1.3 Voor de lessen ontvangt u per blok een factuur per mail. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

1.4 Een lesblok wordt steeds stilzwijgend verlengd. Als u de lessen stop wilt zetten, dan kunt u dit uiterlijk les 8 van een blok kenbaar maken. In het huiswerkschrift van de leerling wordt bijgehouden hoeveel lessen van een blok voorbij zijn.

2.1 Indien de docent ziek is, of wegens buitengewone omstandigheden verhinderd is een les te geven, dan wordt deze les opgeschoven.

2.2 Bij langdurige ziekte van de docent (langer dan 6 weken) wordt het restant van het lesgeld desgewenst teruggestort.

2.3 In geval van langdurige ziekte van een leerling (langer dan 3 weken), kunnen de lessen tot nader order stopgezet worden en later weer hervat worden. De overgebleven lessen uit een blok verjaren aan het einde van het schooljaar.

2.4 Indien een leerling ziek is of anderzijds verhinderd is om de les bij te wonen, dan kan de les verzet worden mits uiterlijk op de ochtend zelf vóór 9:00 gemeld wordt. Lessen die na 9:00 worden afgezegd of worden vergeten, worden wél in rekening gebracht.

2.5 Inhaallessen worden in overleg met de leerkracht gepland. Er zijn 2 opties: 1) Op een ander moment in dezelfde lesweek of 2) Op één van de speciaal daarvoor gereserveerde inhaaldagen. Deze dagen worden een paar keer per jaar geprikt.

3.1 Op officiële vrije dagen en tijdens schoolvakanties wordt geen blokfluitles gegeven.

3.2 Na de zomervakantie wordt in overleg met de leerling een nieuwe lestijd afgesproken.