Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de korte cursussen:

1. ‘Spelenderwijs muziek’ behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen. De nieuwe prijzen zullen zo snel mogelijk op het internet worden gepubliceerd. U betaald het cursusgeld dat op het moment van uw inschrijving op de website gepubliceerd stond.

2. De leerkracht is verplicht de hele te geven cursus vol te maken. Lessen die de leerkracht door omstandigheden niet heeft kunnen geven worden na afloop van de cursus de weken erna ingehaald. Indien, wegens buitengewone omstandigheden, de leerkracht niet in staat is de cursus vol te maken, dan ontvangen de cursisten restitutie van het lesgeld.

3. Tijdens schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen wordt er geen les gegeven.

4. De leerkracht houdt zich te allen tijde het recht voor cursisten te weigeren na vertoon van wangedrag.

5. In de lesruimte mag niet gerookt worden.

6. Cursussen gaan alleen door bij voldoende animo. Bij te weinig animo heeft Spelenderwijs Muziek het recht om 2 groepen die op dezelfde ochtend plaats zouden vinden samen te voegen zodat de cursus alsnog door kan gaan, of om de cursus af te lassen. Bij het aflassen van een cursus worden eventueel reeds betaalde lesgelden per omgaande teruggestort op de rekening van de cursist.

7. Indien de cursus vol is kunt u zich op een wachtlijst laten plaatsen.

8. ‘Spelenderwijs muziek’ houdt zich niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen.

9. Bij ‘Muziek op schoot’ en ‘Muziek met baby’s’ zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind. De leerkracht is niet verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten door het gebruik van muziekinstrumenten, speelgoed en andere materialen.

10. De leerkracht draagt de verantwoording de te gebruiken materialen voor de kindercursussen altijd voldoende schoon aan te leveren.

11. Lessen waarin de cursist afwezig is, kunnen niet later worden ingehaald. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt op teruggave van het lesgeld. In geval van langdurige ziekte (3 weken of langer) krijgt u van Spelenderwijs Muziek de waarde van de gemiste lessen middels een tegoedbon terug. De eerste twee gemiste lessen zijn voor uw eigen risico.

12. Door middel van het opsturen van het inschrijfformulier geeft u te kennen akkoord te gaan met het door u te betalen cursusgeld. U krijgt hiervoor een factuur van Spelenderwijs Muziek zodra zeker is dat de cursus doorgaat. Omdat omstandigheden kunnen veranderen kunt u de cursus tot 1 week van tevoren kosteloos annuleren. Bij afzegging korten dan 1 week van tevoren krijgt u een tegoedbon van Spelenderwijs Muziek t.w.v. 60% van het beschuldigde cursusbedrag. Helaas bent u dan wel verplicht het cursusgeld te betalen.

13. Betalingen dienen uiterlijk twee weken na verzending van de factuur betaald te worden. Zo niet, dan heeft de leerkracht het recht u de lessen te ontzeggen tot op het moment van betaling.

Algemene voorwaarden voor de blokfluitlessen:

1.1 Ieder lesblok bestaat uit 10 lessen.

1.2 Duolessen duren 40 minuten. Privélessen duren 30 minuten, of, indien hiervoor gekozen wordt 20 minuten. (Dit is alleen mogelijk gedurende de eerste 40 lessen. Daarna wordt er vanzelf overgegaan op lessen van 30 minuten.)

1.3 Voor de lessen ontvangt u per blok een factuur per mail. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

1.4 Een lesblok wordt steeds stilzwijgend verlengd. Als u de lessen stop wilt zetten, dan kunt u dit uiterlijk les 8 van een blok kenbaar maken. In het huiswerkschrift van de leerling wordt bijgehouden hoeveel lessen van een blok voorbij zijn.

1.5 Indien bij een duoles één van de leerlingen stopt, dan wordt met de andere leerling in overleg gegaan over het vervolg van de lessen.

2.1 Indien de docent ziek is, of wegens buitengewone omstandigheden verhinderd is een les te geven, dan wordt deze les opgeschoven.

2.2 Bij langdurige ziekte van de docent (langer dan 6 weken) wordt het restant van het lesgeld teruggestort.

2.3 In geval van langdurige ziekte van een leerling (langer dan 4 weken), kunnen de lessen tot nader order stopgezet worden en later weer hervat worden. De overgebleven lessen uit een blok verjaren na 1 jaar. Bij een eventuele duoleerling zullen de lessen uit dat blok worden afgemaakt in lessen van 20 minuten.

2.4 Indien een leerling ziek is of anderzijds verhinderd is om de les bij te wonen, dan kan de les verzet worden mits het tenminste 24 uur van tevoren gemeld wordt. Lessen die binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd worden wél in rekening gebracht. Er wordt alleen les gegeven op dinsdag en vrijdag.

3.1 Op officiële vrije dagen en tijdens schoolvakanties wordt geen blokfluitles gegeven.

3.2 Na de zomervakantie wordt in overleg met de leerling een nieuwe lesdag/tijd afgesproken.